21 September 2007

ảnh Bông - Hồng Nhung

9:10 PM
Máy ảnh của mình tự nhiên tìm không thấy đâu nữa, lại sắp phải thêm 1 khoản chi mới rồi.

Post mấy cái ảnh cũ của Bông:

2 bà cháu làm điệu:
Tết về quê Thạch Thất, nhà bà Thu:

Bông ăn khế, trông "béo" hơn thực tế:
Chia sẻ: