23 September 2007

Read/Write Web

Trong site của Paradyme đọc được bài phân tích về Google khá hay, có link sang Read/WriteWeb
Vào site đọc thì thấy khá hay, đúng như mô tả about của site này: Read/WriteWeb is a popular weblog that provides Web Technology news, reviews and analysis.

Lưu lại đây đã, sẽ thường xuyên qua đây đọc tin. Web đang là mối quan tâm về IT nhất của mình lúc này.
Chia sẻ: